Projekty

risto.ostafin@gmail.com

Kierownictwo (finansowanie spoza UJ):

tytuł: Opracowanie interaktywnej bazy danych społeczno-gospodarczych dla Galicji i Śląska Austriackiego w latach 1857–1910

nr: 1aH 15 0324 83

źródło finansowania: Program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

lata realizacji: IX 2015-2020

jednostki naukowe:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Wydział Historii

zakres udziału: projekt zespołowy, kwerenda, analiza, pozyskanie, opracowanie, wizualizacja, udostępnienie danych

streszczenie: Cele projektu to utworzenie bazy danych zawierającej informacje ze źródeł statystycznych i kartograficznych z lat 1857–1910 dla Galicji i Śląska Austriackiego oraz jej udostępnienie w Internecie dla szerokiego grona odbiorców jako geoportalu historycznego. Udostępniony materiał źródłowy ma pozwolić na prezentację danych na różnych poziomach organizacji począwszy od miejscowości. W wyniku prac zostaną odtworzone granice powiatów i miejscowości na terenie Galicji i Śląska Austriackiego. Każdy użytkownik będzie miał możliwość pobrania zarówno zasobu zdigitalizowanych danych źródłowych, jak i plików z wygenerowanymi przez siebie mapami tematycznymi. Budowa funkcjonalnej bazy danych to nie tylko wyzwanie techniczne, ale przede wszystkim problem naukowy wymagający zastosowania szeregu metod i czynności badawczych, takich jak np. kwerenda archiwalna, analiza materiałów pisanych i kartograficznych, automatyczna i manualna ekstrakcja obiektów ze źródeł czy wreszcie poprawna wizualizacja.

tytuł: Przyrodniczo-krajobrazowe uwarunkowania optymalizacji granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego

nr: N306 031 31/2007

źródło finansowania:KBN

lata realizacji: 2006-2008

jednostka naukowa:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

zakres udziału: projekt samodzielny, zebranie materiałów kartograficznych i spisowych, badania terenowe na obszarze ok. 300 km2

wyniki: Wynikiem jest plan granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej wykonany w skali 1:10 000 w Beskidzie Średnim, między Skawą a Rabą. Obszar ten kwalifikowano pod określone użytkowanie (lasy, grunty orne, łąki i pastwiska) na podstawie kryteriów przyrodniczych (m.in. wysokość n.p.m., ekspozycja, nachylenie terenu, potencjalne nasłonecznienie, mezoklimat) oraz kryteriów krajobrazowych (geometria granicy rolno-leśnej, układy lasu w zlewni, korytarze ekologiczne, punkty widokowe). Dane uzyskane z wysokorozdzielczego cyfrowego modelu terenu, ortofotomap, map topograficznych uzupełniano i weryfikowano w oparciu o badania terenowe z odbiornikiem GPS. Wskazano obszary o niezgodnym użytkowaniu z warunkami środowiskowymi i zaproponowano dla nich zmiany. Wyniki projektu są aplikacyjne i były przedstawiane, oprócz konferencji naukowych,  w wybranych gminach Beskidu Średniego jako głos w planowaniu przestrzennym. Aktualna proporcja użytków rolnych i lasów wymaga poprawy. Według przedstawionego projektu lesistość powinna wzrosnąć o około 9%. Znaczących korekt wymaga stosunek powierzchniowy użytków zielonych do gruntów ornych. Udział gruntów ornych należy wyraźnie ograniczyć na korzyść użytków zielonych. Zwrócono uwagę, że w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przy szybkim tempie odłogowania, nasadzenia drzew nie są konieczne, a nawet są niewskazane, ze względu na ich niewłaściwą, jak dotychczas strukturę gatunkową. 

najważniejsze publikacje:

Ostafin K., 2008, Przyrodniczo-krajobrazowy projekt granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego między Skawą a Rabą. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 3 (19), s.193-203.
Ostafin K
., 2008, Krajobrazowe konsekwencje odłogowania użytków rolnych w Beskidzie Średnim, między Skawą a Rabą [w:] Bochenek W., Kijowska M. (red.), Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w okresie przemian gospodarczych w Polsce. Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szymbark, s. 309-315.
Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX w. do 2005 r. Wydawnictwo UJ, 118, [4] s., [55] s. tabl. kolor.

Kierownictwo pracy zleconej (finansowanie spoza UJ):

opis:

Wykonanie w 2012 r. trzymiesięcznego zadania pt: Sporządzenie bazy danych przestrzennych o korytarzach ekologicznych w Małopolsce - etap pierwszy, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Ta część kilkuetapowego projektu polegała na zebraniu dokumentacji (od ok. 300 podmiotów działających na terenie województwa małopolskiego: Parków Narodowych, Nadleśnictw, Kół Łowieckich, instytucji naukowych) na temat m.in. miejsc ostoi i szlaków migracji oraz liczebności dużych ssaków. Dane te zdigitalizowano i przygotowano do dalszych analiz w następnych etapach projektu. Kierownictwo projektu, etapu I ze strony IGiGP UJ: Krzysztof Ostafin. Szczegóły projektu są zawarte na stronie www: http://krakow.rdos.gov.pl/korytarze

Uczestnictwo (finansowanie spoza UJ):

tytuł: Forest cover changes in mountainous regions – drivers, trajectories and implications (FORECOM)

nr: PSPB-008/2010

źródło finansowania: Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

lata realizacji: 2012-2016

jednostki naukowe:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL

zakres udziału: projekt zespołowy, senior researcher, pozyskanie i analiza danych kartograficznych o zmianach użytkowaniu ziemi w Karpatach Polskich, rektyfikacja i weryfikacja map historycznych dla Karpat Polskich (część bazy danych), wypracowanie i przetestowanie metodyki automatycznego pozyskiwania lasów z map topograficznych, ocena dokładności map historycznych i metod ich wektoryzacji, analiza historycznych zmian powierzchni lasów i udział w opracowaniu wyników modelowania zmian powierzchni lasów w Karpatach i Alpach

najważniejsze publikacje z moim udziałem:

Kozak J., Gimmi U., Dobosz M., Kaim D., Kolecka N., Ostafin K., Ostapowicz K., Troll M., Munteanu C., Radeloff V., 2013, Long-term land use and land cover changes in the Carpathians. Acta Biologica Cracoviensia 55, suppl. 1, 27-27. Biogeography of the Carpahtians: Evolution of Biodiversity in a Spatiotemporal Context
Kaim D., Kozak J., Ostafin K., Dobosz M., Ostapowicz K., Kolecka N., and Gimmi U., 2014, Uncertainty in historical land-use reconstructions with topographic maps. Quaestiones Geographicae 33(3): 51-59

www: http://www.gis.geo.uj.edu.pl/forecom/project.html

tytuł: 200 years of land use and land cover changes and their driving forces in the Carpathian Basin

nr: NASA NNH09ZDA001N-LCLUC

źródło finansowania: NASA

lata realizacji: 2012-2014

jednostka naukowa:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

zakres udziału: pozyskanie i analiza danych kartograficznych o zmianach użytkowaniu ziemi w Karpatach Polskich

najważniejsze publikacje z moim udziałem:

Munteanu, C., T. Kuemmerle, M. Boltižiar, V. Butsic, U. Gimmi, L. Halada, D. Kaim, G. Kirįly, E. Konkoly-Gyuró, J. Kozak, J. Lieskovskż, M. Mojses, D. Mueller, K. Ostafin, K. Ostapowicz, O. Shandra, P. Štych, S. Walker, V.C. Radeloff,. 2014, Forest and agricultural land change in the Carpathian region – A meta-analysis of long-term patterns and drivers of change. Land Use Policy, 38 : 685-97.

tytuł: Changes of the western Sųrkapp Land natural environment under the global warming and human activity since 1982

nr: N N305 035634

źródło finansowania: MNiSW

lata realizacji: 2008-2011

jednostka naukowa:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

zakres udziału: opracowanie i analiza zmian środowiska przyrodniczego zachodniej części Sųrkapplandu

wyniki: Zmiany abiotycznych i biotycznych elementów środowiska przyrodniczego Sųrkapplandu są na tyle duże, że prowadzą do znacznej transformacji jego struktury i funkcjonowania. Tymczasem, w literaturze przedmiotu, na podstawie badań innych części Spitsbergenu, uważano ekosystemy Svalbardu za stosunkowo stabilne i wolno reagujące na zmiany klimatu. Wyniki badań Sųrkapplandu pokazują zgoła odmienną sytuację. Zmiany wszystkich elementów środowiska i krajobrazu zaszły, są bardzo wyraźne, i nadal postępują. Są dwie zasadnicze przyczyny tych zmian: ocieplenie klimatu i nadmiernie rozrastająca się populacja reniferów (praktycznie nieobecna w latach 80. XX w.).

najważniejsze publikacje z moim udziałem:

Ziaja W., Dudek J., Lisowska M., Olech M., Ostafin K., Osyczka P., Węgrzyn M., 2011, Transformation of the natural environment in Western Sųrkapp Land (Spitsbergen) since the 1980s. Wydawnictwo UJ, 92, [1] s., [6] k. map złoż. w kieszonce okł.

tytuł: Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce

nr: PBZ−KBN−108/P04/2004

źródło finansowania: projekt zamawiany, KBN

lata realizacji: 2004-2007

jednostka naukowa:Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej

zakres udziału: projekt zespołowy, uczestnik wyprawy naukowej na Spitsbergen w 3-osobowym zespole Zakładu Geografii Fizycznej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego

wyniki: Od końca XX w. następuje przyspieszenie transformacji środowiska przyrodniczego i krajobrazu Spitsbergenu pod wpływem ocieplenia. Przyczynia się ono do wzrostu złożoności struktury krajobrazu. Staje się on bardziej zróżnicowany – elementy mozaiki krajobrazowej lądu (geokompleksy) są znacznie mniejsze i bardziej różnorodne niż przed stuleciem, głównie w związku z rozwojem młodych form rzeźby i nowej sieci wodnej po recesji lodowców. Kolonizacja zwierzęca i sukcesja roślinna zachodzą na wielu obszarach, które wcześniej były pustynią lub półpustynią polarną. Największa zmiana krajobrazu na północy i wschodzie Sųrkapplandu nastąpiła na wybrzeżu (nowy fiord, ablacja dolnych części lodowców, zmiany linii brzegowej), a w Ziemi Nordenskiölda – w zlodowaconych (niegdyś całkowicie) górnych partiach północnych skłonów gór. Linia równowagi bilansu masy lodowców podniosła się o setki metrów. Ponieważ ocieplenie trwa, środowisko Spitsbergenu będzie podlegać dalszej transformacji w najbliższych dziesięcioleciach.

najważniejsze publikacje z moim udziałem:

Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2007, Northeastern Sųrkappland landscape dynamics. Dynamika krajobrazu północno-wschodniego Sųrkapplandu. (monografia dwujęzyczna) Wydawnictwo UJ, 64, [29] s. : il. ; 25 cm.
Ziaja W., Maciejowski W., Ostafin K., 2009, Coastal landscape dynamics in NE Sųrkappland (SE Spitsbergen), 1900-2005. Ambio, 38, 4. s. 201-208
.

O sobie | Publikacje | Projekty | Wydarzenia | Dydaktyka | Inne naukowe | Galeria | Linki |